Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností (2019)

Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií; Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatív

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

100 %

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Výzva podoruje zlepšenie študiných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom, zlepšenie podmienok vzdelávania a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov a odborných zamestnancov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat&i

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Občianska participácia II.

Výzva podporuje obhajobu verejných záujmov, ľudské práva a rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Do podania žiadosti ostáva 42 dní - DO 22.1.2020

Výška dotácie

30 000 € - 65 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s protrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov

Výzva sa zameriava na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a zvýšenie kvality ich vzdelávania.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.500 000 €

Miera podpory

95 %

Zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Výzva podporuje zlepšenei študijných výsledkov žiakov ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

100 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %

Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní (2019)

Výzva podporuje obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax a celoživotné vzdelávanie. Ďalej jazykové učebne, odborné dielne, odborné

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 4 000 000 €

Miera podpory

90 % - 95 %

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - do 18 mesiacov

Výzva sa zameriava na podporu aktívit odborného vzdelávania - prehlbovania vedomostí ľudí pracujúcich v poľnohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 80 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Vysoká škola pre prax

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce. Môže ísť o aktivity na zmenu opisov študijných odborov podľa požiadaviek zamestn&aacu

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

100 001€ - 300 000 €

Miera podpory

95 % - 100 %

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Cieľom výzvy je podporiť a inovovať vzdelávanie na gymnáziách prostredníctvom zvýšenia zručností v prírodovednej, matematickej,fjnančnej a čitateľskej oblasti. Aktivity je možné realizovať prostredníctovm extra hodín, mimoškolskej činnosti,

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.300 000 €

Miera podpory

90%-100%