Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Výzva podporuje zlepšenei študijných výsledkov žiakov ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

100 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat&i

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Výzva podoruje zlepšenie študiných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom, zlepšenie podmienok vzdelávania a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov a odborných zamestnancov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s protrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov

Výzva sa zameriava na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a zvýšenie kvality ich vzdelávania.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.500 000 €

Miera podpory

95 %

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - do 18 mesiacov

Výzva sa zameriava na podporu aktívit odborného vzdelávania - prehlbovania vedomostí ľudí pracujúcich v poľnohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 80 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní (2019)

Výzva podporuje obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax a celoživotné vzdelávanie. Ďalej jazykové učebne, odborné dielne, odborné

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 4 000 000 €

Miera podpory

90 % - 95 %

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Cieľom výzvy je podporiť a inovovať vzdelávanie na gymnáziách prostredníctvom zvýšenia zručností v prírodovednej, matematickej,fjnančnej a čitateľskej oblasti. Aktivity je možné realizovať prostredníctovm extra hodín, mimoškolskej činnosti,

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.300 000 €

Miera podpory

90%-100%

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (2018)

Výzva podporuje zvýšenie kapacít materských škôl. Naplnenie cieľa výzvy môže byť realizované prostrednictvom výstavby nových objektov materských škôl, rozšírením kapacít existujúcich objektov, stavebno-techn

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 000 000€

Miera podpory

90% - 100%

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - aktivity do 18 mesiacov

Výzva podporuje vzdelávacie aktivity, ktoré prispievajú k posinlneniu biodiverzity, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, podporujú eko-friendly hospodárstvo a poskytujú know-how mladým začínajúcim poľnohsopodárom.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.80 000 €

Miera podpory

Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (špecifický cieľ 5.1.2)

V grantu je možné financovať rozvoj dopravnej infraštruktúry, sociálnych a komunitných služieb, vzdelávania, výstavbu a obnovu trhovísk, vodovodu a kanalizácie.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovené

Miera podpory

60-95%