Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora sieťovania podnikov

Výzva podporuje sieťovanie podnikov, klastrovú spolupráci a rozvoj klastrových organizácií.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory

Využitie sociálnych inovácií v prostredí malých a stredných podnikov

Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

75 %

Podpora inteligentných inovácií v priemysle (2018)

Súčasne s prvkami inteligentných riešení (napr. digitalizácia, automatizácia, robotizácia, Big Data atď.) môže žiadateľ o grant realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.3 000 000 €

Miera podpory

25%-50%

Podpora zapájania malých a stredných podnikov (MSP) do programov EÚ

Z grantu je možné podporiť účasť malých a stredných  podnikov do programov EÚ (Horizont 2020, COSME, EaSI a iné).

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

50 000€

Miera podpory

70%

Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BSK

Podpora nových a začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom vypracovania štúdie uskutočnosteľnosti.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

50 000 €

Miera podpory

70%

Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (špecifický cieľ 5.1.2)

V grantu je možné financovať rozvoj dopravnej infraštruktúry, sociálnych a komunitných služieb, vzdelávania, výstavbu a obnovu trhovísk, vodovodu a kanalizácie.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovené

Miera podpory

60-95%

Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (špecifický cieľ 5.1.1)

Z grantu je možné financovať zakladanie nových a podporu existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb a družštiev.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

60-95%

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Podpora je určená aj na obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest; nutné stavebnotechnick&eacut

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95%

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v rybnom hospodárstve (špecifický cieľ 5.2.1)

Z grantu je možné podporiť ​stavebné investície do rozšírenia, rekonštrukcie, a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít a nákup alebo rekonštrukciu strojov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 250 000 €

Miera podpory

50 %

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok v rybnom hospodárstve

Z grantu je možné podporiť stavebné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie hygienicko-sanitárnych režimov existujúcich spracovateľských kapacít, ako sú laboratória, umyvárne, hygienické zariadenia a pod. Ďalej sú t

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

10 000 € - 100 000 €

Miera podpory

50 %