Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Z výzvy je možné financovať výstavbu nových bioplynových staníc.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.15 000 000 €

Miera podpory

45 % - 80%

Ochrana a využívanie vôd (2019)

Výzva sa zameriava na ochranu a využívanie vôd. Aktivity podporené výzvou sú napr.:rozšírenie a rekonštrukcia existujúceho vodovodu, rekonštrukcia stokovej siete, ochrana vodných zdrojov, čistenie odpadových vôd a ďalšie.

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Ochrana ovdzušia (špecifický cieľ A1 a A2) rok 2019

Výzva podporuje výrobu tepla a teplej vody prostrednictvom využívania nízkoemisných a obnoviteľných zdrojov energie.

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Preventívne opatrenia na zníženie následkov prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantný

Do podania žiadosti ostáva 60 dní - DO 13.12.2019

Výška dotácie

max.17 500 000 €

Miera podpory

100 %

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva podporuje technologické a technické opatrenia na zníženie na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 % - 100%

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Výzva podporuje aktivity spojené so sledovaním a hodnotením kvality,stavu a kvantity povrchových a podzemných vôd, prípadne skvalitňovaním monitorovacej siete.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

100 %

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií

Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.1 000 000 €

Miera podpory

95%-100%

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podpora realizácie infraštruktúry  oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd,

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90 % - 100 %

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu (najmenej rozvinuté okresy)

Z grantu je možnmé financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov a zberných dvorov. Ďalej zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, drviče odpadov a pod.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max 6. mi. €

Miera podpory

95 %

Podpora udržateľných dopravných riešení

Z grantu je možné financovať napr. rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému, informačných systémov pre cestujúcich, online časových tabúľ, elektronických lístkov, mobilných aplikácií. Oprávnenou aktivitou je aj

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %