Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Zmena klímy v mestách (Clima Urban)

Výzvy programu SK-Klíma podporujú systematické plánovanie a realizáciu opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 50 dní - DO 31.1.2020

Výška dotácie

500 000 € - 1,4 mil. €

Miera podpory

95 %

Tu žijeme a pomáhame

Výzva podporuje komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie a dobrovoľnícke aktivity.

Do podania žiadosti ostáva 57 dní - DO 7.2.2020

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Kultúrne projekty, ochrana životného prostredia, rozvoj dopravnej a informačnej infraštruktúry, ochrana pred katastrofami (2019)

Kultúrne projekty, ochrana životného prostredia, rozvoj dopravnej a informačnej infraštruktúry, ochrana pred katastrofami.

Do podania žiadosti ostáva 63 dní - DO 13.2.2020

Výška dotácie

max. 1 500 000 €

Miera podpory

50 %

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Táto výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 110 dní - DO 31.3.2020

Výška dotácie

10 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (2019)

Výzva podporuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov budovaním kompostární.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podpo

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podp

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zelené oázy

Výzva podporuje aktivity súvisiace s vytváraním, obnovou alebo oživením ekologicky hodnotných lokalít a trás. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejn

Do podania žiadosti ostáva 32 dní - DO 13.1.2020

Výška dotácie

1 000 € - 3 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Preventívne opatrenia na zníženie následkov prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantný

Do podania žiadosti ostáva 1 deň - DO 13.12.2019

Výška dotácie

max.17 500 000 €

Miera podpory

100 %

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva podporuje technologické a technické opatrenia na zníženie na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 % - 100%