Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Implementácia opatrení na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Grantová výzva poskytuje finančné prostriedky na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti spoločnosti. Môže ísť o vytvorenie nástrojov na rozpoznanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov, zabezpečenie kritickej infraštruktúry a podobne.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

100 %

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy (2019)

Výzva podporuje využívanie údajov - Business inteligence. Pod týmito aktivitami rozumieme napríklad vybavenie klientských centier IKT prostriedkami, dátovú integráciu informačných systémov, nasadenie administratívnych informačných systémov a podp

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

95 %

E-inklúzia a podpora digitálnych kompetencií

Výzva podporuje digitálnu inklúziu, služby adresujúce aktívne starnutie, telemedicínu a asistovanú opateru.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

95 %

Migrácia ISVS do IaaS (2019)

Z grantu je možné podporiť procesy racionalizácie prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 500 000 €

Miera podpory

95 %

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (2019)

Výzva podporuje riadenie kvality dát s dorazom na otvorené dáta a modernizáciu IKT.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.5 000 000 €

Miera podpory

95 %

Malé zlepšenie eGov služieb

Cieľom tejto výzvy je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zvyšovaním kvality, štandardu a dostupnosti eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov, t. j. aby projekt riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil existujúce) eGov služby.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.5 000 000 €

Miera podpory

95 %

Podpora inteligentných inovácií v priemysle (2018)

Súčasne s prvkami inteligentných riešení (napr. digitalizácia, automatizácia, robotizácia, Big Data atď.) môže žiadateľ o grant realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.3 000 000 €

Miera podpory

25%-50%

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledky.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 22 mil. €

Miera podpory

90%-100%

Podpora marketingu a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry

Výzva je zameraná na marketing rybného hospodárstva. Môže ísť o realizáci prieskumov trhu či účasť na výstavách, konferenciách a workshopoch. Financovať možno aj zriadenie webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

3 tis. € - 30 tis. €

Miera podpory

30% - 50 %

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

maximálne 45 mil. €

Miera podpory

90 % - 100 %