Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (6)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (6)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (2021)

Výzva je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, ako aj výstavbu nových úsekov ciest.

NOVÁ VÝZVA
Od 13.10.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 8 000 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (2021)

Výzva je zameraná na zlepšenie a modernizáciu infraštruktúry verejnej osobnej prepravy.

Od 7.10.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 3 000 000 €

Miera podpory

90 - 100 %

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj dopravného systému pre územie BBSK (2020)

Výzva podporuje rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, prípadne vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie

Od 13.7.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (2021)

Z výzvy možno okrem iného podporiť obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia, rekonštrukciu a energetickú efektívnosť budov SOŠ.

Od 16.9.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 85. %

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Môže ísť napríklad o obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; …

Od 13.8.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90% - 100%

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Medzi oprávnené aktivity patruia napríklad opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia; mestské prvky (napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny…

Od 31.3.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

maximálne 800 tis. eur

Miera podpory

85 %

Podpora nových a existujúcich sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach na komunitnej úrovni (2021)

Cieľom výzvy je podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov…

NOVÁ VÝZVA
Od 13.10.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora udržateľnosti kultúrnych inštitúcií (2021)

Výzva je zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID19.

COVID 19
Od 10.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 11.11.2021

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (2021)

Výzva je zameraná na podporu rozširovania kapacít existujúcich objektov základných škôl, rekonšturkciu či stavebno-technické úpravy.

Od 29.6.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 3 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie kapacít materských škôl (2021)

Výzva je zameraná na podporu výstavby nových objektov materských škôl a rozširovanie kapacít existujúcich.

Od 29.6.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk