Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (7)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Výzva podoruje zlepšenie študiných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom, zlepšenie podmienok vzdelávania a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov a odborných zamestnancov.

Od 30.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

i-Portunus (3.výzva)

Výzva podporuje mobility maldých umelcov v rámci krajín Kreatívnej Európy.

Od 14.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Výzva podporuje vypracovanie účelových energetických auditov a prípravu projektu garantovanej energetickej služby.

Od 2.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

95 %

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Výzva podporuje aktivity spojené so sledovaním a hodnotením kvality,stavu a kvantity povrchových a podzemných vôd, prípadne skvalitňovaním monitorovacej siete.

Od 2.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

100 %

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s protrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov

Výzva sa zameriava na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a zvýšenie kvality ich vzdelávania.

Od 26.7.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.500 000 €

Miera podpory

95 %

Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti

Výzva podporuje budovanie kapacít organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti a oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Od 18.7.2019   Do podania žiadosti ostáva 342 dní - DO 1.2.2021

Výška dotácie

100 000 €-200 000 €

Miera podpory

85 % - 100 %

Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

Z grantu je monžé podporiť poradenské služby pre poľnohoposhodárov a obhospodarovateľov lesa. Poradenstvo je určené MSP podnikajúcim vo vidieckym oblastiach.

Od 21.6.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

100 %

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému (2019)

Výzva podporuje rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, prípadne vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie

Od 29.3.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.8 000 000€

Miera podpory

90 % -95 %

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - do 18 mesiacov

Výzva sa zameriava na podporu aktívit odborného vzdelávania - prehlbovania vedomostí ľudí pracujúcich v poľnohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach.

Od 14.2.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 80 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výzva podporuje modernizáciu verejnej dopravy formou budovania integrovaného dopravného systému, modernizácia a budovanie záchytných parkovísk, budovanie prestupných uzlov a ďalšie.

Od 22.5.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90 % - 100 %