Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (6)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín

Výzva podporuje financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Môže ísť o personálne a administratívne náklady, vzdelávanie zamestnancov, náklady na publicitu a ďalšie.

Od 30.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 %

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva podporuje technologické a technické opatrenia na zníženie na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Od 30.9.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 % - 100%

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Výzva podoruje zlepšenie študiných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom, zlepšenie podmienok vzdelávania a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov a odborných zamestnancov.

Od 30.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

i-Portunus (3.výzva)

Výzva podporuje mobility maldých umelcov v rámci krajín Kreatívnej Európy.

Od 14.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Výzva podporuje vypracovanie účelových energetických auditov a prípravu projektu garantovanej energetickej služby.

Od 2.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

95 %

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Výzva podporuje aktivity spojené so sledovaním a hodnotením kvality,stavu a kvantity povrchových a podzemných vôd, prípadne skvalitňovaním monitorovacej siete.

Od 2.8.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

100 %

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s protrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov

Výzva sa zameriava na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a zvýšenie kvality ich vzdelávania.

Od 26.7.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.500 000 €

Miera podpory

95 %

Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti

Výzva podporuje budovanie kapacít organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti a oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Od 18.7.2019   Do podania žiadosti ostáva 244 dní - DO 1.2.2021

Výška dotácie

100 000 €-200 000 €

Miera podpory

85 % - 100 %

Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

Z grantu je monžé podporiť poradenské služby pre poľnohoposhodárov a obhospodarovateľov lesa. Poradenstvo je určené MSP podnikajúcim vo vidieckym oblastiach.

Od 21.6.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

100 %

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výzva podporuje modernizáciu verejnej dopravy formou budovania integrovaného dopravného systému, modernizácia a budovanie záchytných parkovísk, budovanie prestupných uzlov a ďalšie.

Od 22.5.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90 % - 100 %