Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (13)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (13)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Kultúra pre znevýhodnené skupiny (2021)

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

NOVÁ VÝZVA
Od 29.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 23.4.2021

Výška dotácie

závisí od podprogramu

Miera podpory

závisí od podprogramu

Výzva ERC Consolidator grants

Výzva ERC Consolidator grants je otvorená pre výskumníkov vo všetkých vedných odboroch. Podpora je cielená na „frontier research“ (výskum smerujúci za hranice poznaného).

Od 12.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 8 dní - DO 20.4.2021

Výška dotácie

max. 2 mil. €

Miera podpory

100%

Nadácia mesta Bratislavy - Funkčnejšie verejné priestory (2021)

Cieľom výzvy je najmä revitalizácia verejných priestranstiev, rozširovanie priestorových kapacít komunít či oživenie nevyužívaných priestranstiev smerujúce k posilňovaniu kvality života v meste.

NOVÁ VÝZVA
Od 29.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 18 dní - DO 30.4.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

90% -100 %

Podpora propagácie poľnohospodárskych výrobkov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšiť informovanosť o poľnohospodárskych výrobkoch, systémoch kvality Únie, udržateľnosti a ďalších témach súvisiacich s poľnohospodárstvom.

Od 15.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 16 dní - DO 28.4.2021

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

max. 85 %

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (2021)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

NOVÁ VÝZVA
Od 28.3.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Grantový program OPORA (2021)

Výzva je určená poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 4 dni - DO 16.4.2021

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Výzva je zameraná na tvorbu východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Od 1.1.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 95 - 100 %

Projekty AKCIE RAKÚSKO - SLOVENSKO (2021)

Cieľom výzvy Akcia je stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. 

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 186 dní - DO 15.10.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom

Cieľom výzvy je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom.

Od 18.3.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora projektov v oblasti drogovej politiky

Cieľom tejto výzvy je podporiť vývoj nových prístupov v oblasti drog, podporiť iniciatívy v oblasti drogovej politiky.

Od 3.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 22.4.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 80 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk